Kurz: Farmaceutický technológ       so štátnou skúškou, alebo 100% online s certifikátom

ZAČIATOK KURZU
1.2.2025
PRIHLÁŠKY DO:
15.1.2025
ŠTUDUJETE
prezenčne + online
DOBA ŠTÚDIA
8 mesiacov
CENA KURZU
36.900 Kč
CENA KURZU ONLINE
29.700 Kč

Profesný kurz Chemicko-farmaceutický technológ so štátnou skúškou

Kurz zahŕňa teoretické informácie a praktické laboratórne zručnosti. Počas kurzu sa naučíte postupy správnej výrobnej praxe liečiv a liečivých prípravkov, bylinných preparátov pre domáce použitie i použitie vo farmakológii.

Teoretické znalosti sú odovzdávané on-line (dištančnou) formou, v rámci online kurzu získate skriptá, výukové videá, podcasty, vzorové výrobné postupy a návody, konzultácie, spätnú väzbu na domáce úlohy, pomoc s prípravou k štátnej skúške. Výučba teoretickej časti štúdia je vedená asynchrónnou formou výučby – tj. nemusíte v danú hodinu sedieť pri PC, prístup do nášho študijného centra máte 24/7, teda kedykoľvek odkiaľkoľvek, postupne si študujete, robíte on-line testy (tie je možné aj opakovať), sledujete si videá (môžete si ich prehrať, koľkokrát chcete), počúvate podcasty. Prax je realizovaná vo farmaceutickej laboratóriu v Pardubiciach, kde si nacvičíte správne pracovné návyky pre prácu v laboratóriu a získate vzorové výrobné postupy a návody.

Kurz je zakončený Autorizovanou štátnou skúškou z profesijnej kvalifikácie Chemicko-farmaceutický technológ/technologička podľa Národnej sústavy kvalifikácií. Skúška sa koná prezenčne a je autorizovaná Ministerstvom priemyslu a obchodu ČR. Spoločnosť NutriAcademy, s.r.o. je autorizovanou spoločnosťou poverenou štátom organizovať a vykonávať skúšku z profesijnej kvalifikácie. Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA bola menovaná do funkcie skúšobnej komisárky-autorizovanej osoby. Skúška je platná neobmedzene, po celom svete.

Kurz Chemicko-farmaceutický technológ s certifikátom

Kurz je tiež možné zakončiť Certifikátom po splnení všetkých úloh a online testov. Kurz tak možno študovať aj v rámci svojho osobného rozvoja, bez stresu zo skúšok. V tomto kurze nie je povinná účasť na prezenčnom stretnutí.

Termín ukončenia prihlášok

Deň (- y)

:

H(s)

:

Minúta(y)

:

Druhý(s)

Po zaslaní platby, ( vrátane zálohovej platby 10.000 Sk ) budete mať

automaticky k dispozícii všetky bonusové kurzy.

Môžete začať študovať už teraz!

Kurz Farmaceutický technológ bude prístupný od 1.2.2025

Termín ukončenia prihlášok je 15 dní pred zahájením kurzu.
Termín zahájenia kurzu: 1.2.2025
Termín ukončenia prihlášok: 15.1.2025
Hlásiť sa môžete už teraz.

Počet účastníkov je obmedzený, preto po zaslaní prihlášky vykonajte platbu do 7 dní. V opačnom prípade bude Vaša prihláška automaticky stornovaná bez upozornenia.
Na kurz je možné sa prihlásiť formou zálohy vo výške 10.000Kč, pričom si zaistíte miesto v kurze. Do termínu zahájenia kurzu je potrebné doplatiť zvyšnú čiastku.

Poslucháčom budú zaslané prístupové údaje do študijného centra, kde budú mať prístup ku všetkým materiálom ( skriptá, videá … ).
Počet konzultačných hodín je neobmedzený.

BONUSOVÝ KURZ  PRVEJ POMOCI

Kurz prvej pomoci je nepovinnou súčasťou kurzu Výživového poradcu. Kurz obsahuje 2x skriptá a test.
Otázky v teste sú v Slovenskom jazyku (zo Slovenského kurzu Asistent výživy)

BONUSOVÝ KURZ  Profesionální senzorická analýza potravin

BONUSOVÝ KURZ  Praktická škola výživy

BONUSOVÝ KURZ  Probiotika PLUS

Kto je farmaceutický/chemický technológ

Je to skúška z profesijnej kvalifikácie podľa NÁRODNEJ SÚSTAVY KVALIFIKÁCIÍ, je autorizovaná Ministerstvom priemyslu a obchodu a úrovňou kvalifikácie je táto skúška rovná maturite (stupeň 4).

Absolvent je schopný pracovať v chemickom alebo farmaceutickom laboratóriu, pozná teoretické i praktické zručnosti k tomu potrebné, vie sa orientovať v príslušnej legislatíve a vie pracovať dodržiavať zásady správnej výrobnej praxe.

Teoretické informácie a praktické zručnosti

Počas kurzu sa naučíte orientovať sa v zásadách správnej výrobnej praxe vo farmaceutickom priemysle, poznať chemicko-farmaceutické procesy pri výrobe liekov a získavaní liečivých látok, obsluhovať a monitorovať dôležité prístroje v laboratóriu a viesť o nich záznamy, vykonávať priebežné kontroly výrobného procesu liečiv, poznať a vedieť opísať základné typy liekov, vedieť pripraviť farmaceuticky čistú vodu, napr. vodu pre injekcie a vedieť pracovať s príslušnou legislatívou požadovanou dokumentáciou.

Naučíte sa aplikovať tieto zásady aj v zjednodušenej forme v domácich podmienkach, naučíte sa kde nakupovať suroviny na výrobu domácich prípravkov alebo si vyrábať vlastné, ako postupovať v prípade výroby na predaj domácej kozmetiky a pod.

Učíme efektívne

Poznatky získané v kurze využijete v celom svojom nasledujúcom živote a môžete byť zamestnaní v akomkoľvek laboratóriu alebo výrobe. Učíme efektívne, máme profesionálne študijné materiály s ľudským praktickým výkladom, metodické listy a videá, ktoré sami spracovávame tak, aby ste lepšie pochopili preberanú problematiku. Keby čokoľvek, je tu od nás spätná väzba, predovšetkým v praktickej časti štúdia. Čerpáme z vlastnej takmer 20 ročnej praxe v laboratóriách v tuzemsku aj po celom svete.

 

O NUTRIČNEJ AKADÉMII
Sme držiteľmi autorizácie Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR a SR
Sme držiteľmi autorizácie Ministerstva zdravotníctva ČR a SR
Sme držiteľmi autorizácie Ministerstva priemyslu a obchodu SR
S našimi kurzami máte možnosť požiadať o živnostenské oprávnenie

ČO ZÍSKATE
Štátnu skúšku Chemicko farmaceutický technológ
KÝM BUDETE
Absolvent je schopný pracovať v chemickom alebo farmaceutickom laboratóriu, pozná teoretické i praktické zručnosti k tomu potrebné, vie sa orientovať v príslušnej legislatíve a vie pracovať dodržiavať zásady správnej výrobnej praxe.

PREDÁVAME ODBORNÚ KVALIFIKÁCIU A BOHATÉ SKÚSENOSTI

V rámci kurzu získate skriptá, výukové videá, konzultácie po celú dobu kurzu, spätnú väzbu, pomoc s prípravou na skúšku a praktickú skúsenosť.

ODBORNÁ GARANCIA

Odbornou garantkou kurzu a zároveň autorizovanou osobou poverenou štátom pri overovaní znalostí pri štátnej skúške, je Ing. Radka Burdychová, PhD, MBA. Odborná garantka pôsobí aj ako expert Českého Inštitútu pre Akreditáciu pri akreditačných auditoch overovania systému kvality v skúšobných a kalibračných laboratóriách.

O tejto kvalifikácii
Sme držiteľmi autorizácie Ministerstva priemyslu a obchodu SR
Skúška z profesionálnej kvalifikácie Chemicko-farmaceutický technológ je platná po celom svete a má neobmedzenú platnosť. Kvalifikačnou úrovňou sa rovná maturite.
S našimi kurzami máte možnosť požiadať o zamestnanie kdekoľvek na svete

PODROBNEJŠIE O KURZE FARMACEUTICKÝ/CHEMICKÝ TECHNOLÓG SO ŠTÁTNOU SKÚŠKOU

Tento kurz si môže urobiť úplne každý človek zaujímajúci sa o liečivá, byliny, účinné látky v rastlinách, účinné látky v doplnkoch stravy a ich formy a použitie, o výrobu profesionálnych i domácich liekov a kozmetiky alebo so záujmom o profesionálnu laboratórnu analýzu ľudského mikrobiomu, potravinových alergií a intolerancií, DNA analýzu a pod.

A to bez ohľadu na vek, vzdelanie a sociálnu situáciu. Štúdium je rozdelené na teoretickú časť v pokoji a pohode vlastného domova a praktickú časť vo farmaceutickej laboratóriu.

Teoretická dištančná výučba neprebieha tak, že musíte v určitom čase sedieť pri počítači (ako je tomu zvykom v škole). Môžete si študovať vlastným tempom, v dobe ktorá vyhovuje Vám a naozaj odkiaľkoľvek.

Tento kurz sám o sebe nie je akreditovaný (akreditácia na tento typ kurzu sa ani nevydáva), avšak je ukončený štátnou skúškou z profesionálnej kvalifikácie. Všetky poznatky z kurzu teda vedú k tomu, aby ste štátnu skúšku úspešne zložili. Skúška sa rovná štátnej maturite.

 

Charakteristika

Chemicko-farmaceutický technológ rieši a organizuje zmeny procesov, materiálov a technologických zariadení v chemicko-farmaceutickej výrobe, pripravuje, zaisťuje a vyhodnocuje validačné, kalibračné a technologické skúšky, vykonáva kontrolnú a záznamovú činnosť podľa predpisovej dokumentácie pri dôslednom dodržiavaní zásad správnej výrobnej praxe.

 

Pracovné činnosti

 • Zabezpečovanie štandardného priebehu výrobných procesov.
 • Riešenie vzniknutých prevádzkových a technologických problémov a odchýlok.
 • Optimalizácia výrobných procesov.
 • Analýza rizík.
 • Návrhy na riešenie nápravných a preventívnych opatrení vrátane podkladov pre reklamácie.
 • Organizovanie a vykonávanie validácií, kvalifikácií a kalibrácií.
 • Kontrola odpadových vôd a environmentálnych aspektov.
 • Práca so záznamovou a predpisovou dokumentáciou a vypracovanie výrobnej a kontrolnej dokumentácie alebo jej časti.
 • Monitorovanie kvality výrobného prostredia a kvality pomocných systémov.
 • Zaistenie sanitačných a dezinfekčných operácií, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce podľa predpisovej dokumentácie a platných predpisov štátnej autority.
 • Kontrola dodržiavania správnej výrobnej praxe.

Počas kurzu je možné zložiť základnú senzorickú skúšku pre profesionálnych hodnotiteľov a získať Osvedčenie podľa požiadaviek na odbornú spôsobilosť hodnotiteľa senzorických vlastností podľa STN EN ISO/IEC 17025, v rozsahu požiadaviek normy STN ISO 85861.

Rovnako je možné získať potrebné odborné informácie a zložiť štátnu skúšku profesionálnych hodnotiteľov vína podľa Národnej sústavy kvalifikácií, autorizovanú Ministerstvom poľnohospodárstva.

Podrobnosti o štúdiu

Dĺžka štúdia je 8 mesiacov. Počas štúdia bude organizované 1 prezenčné stretnutie ( 2 dni ) s výučbou v chemicko-farmaceutickej laboratóriu v Pardubiciach, druhý deň stretnutia bude vyhradený na skúšku. Presenčné stretnutie bude vždy v sobotu. Štúdium bude prebiehať tak, že dištančne sa účastník kurzu bude vzdelávať podľa svojich časových možností zo skrípt, videí a metodických listov, bude mať spätnú väzbu na prebranú látku formou on-line testov a priebežne si podľa potreby dohovára konzultácie s garantkou kurzu. Dištančné štúdium sa odohráva na našom modernom študijnom centre, kam má účastník možnosť sa prihlásiť kedykoľvek odkiaľkoľvek (24/7). Teda nemusíte sedieť v danú hodinu pri PC a čakať na pokyny alebo prednášku lektora, všetko si môžete zobraziť hneď a koľkokrát chcete. Presenčná výučba bude prebiehať v laboratóriu, kde budete rozdelení do dvojíc a pracovať podľa návodov a pokynov lektora. Nacvičíte si tak potrebné zručnosti potrebné na prax v laboratóriu, precvičíte znalosti získané dištančným štúdiom a osvojíte si tak zásady správnej výrobnej praxe v laboratóriu.

150 ŠTUDIJNÝCH HODÍN

Toľko času by ste mali kurzu minimálne venovať samoštúdiám pokiaľ ste úplný nováčik.

PRAKTICKÉ VIDEÁ

V kurze Vám budeme odovzdávať praktické informácie systémom osvedčených videí na prehĺbenie znalostí v každej časti výučby.

KONZULTAČNÉ HODINY

V prípade potreby sme k dispozícii Každý pracovný deň od 9 do 12 hodín, v iné časy po dohovore (možnosť aj cez víkend)

INFORMÁCIE KU KURZU FARMACEUTICKO/CHEMICKÝ TECHNOLÓG SO ŠTÁTNOU SKÚŠKOU

Začiatok kurzu: 1.2.2025

Ukončené skúškou z profesijnej kvalifikácie.
Skúšku je možné za poplatok 12.000Kč.

Štátna skúška sa koná v Pardubiciach.

Časový harmonogram kurzu

začiatok: 1.2.2025
1. prax a skúška : 11-12.10.2025 sobota – nedeľa, v Pradubiciach
sobota: 10:30 – 16:00
nedeľa: 9:00 – 15:00
V priebehu štúdia budú organizované nepovinné prezenčné stretnutia, o ktorých budete včas informovaní.

Presenčné stretnutie „Svätojánske bylinkobranie s trochou farmácie“

Uskutoční sa 22. júna 2025 v obci Mlázovice (neďaleko Jičína) na rodinnej ekozáhrade. Využijeme silu legendárnej Svätojánskej noci a nazbierame si devätoro bylín (a ešte oveľa viac), ktoré spoločne spracujeme. Ukážeme si, ako ktoré bylinky zbierať a sušiť a ako z nich pripravoval lieky v domácich podmienkach.

Čo si vyrobíme:
Sirup
Čaj
Tinktúru
Masť
Macerát
Korenie do jedla
A ochutnáme (formou malého rautu) jedlé kvety a naučíme sa ich vhodne pridávať do jedla a jedlo nimi zdobiť.
Jedlé kvety si môžete zobrať so sebou domov, dostanete aj semienka, z ktorých si môžete bylinky vypestovať.

Pri tomto stretnutí sa zameriame na sezónne liečivé rastliny, ostatné nám vyrastú, my v Nutriacademy ich zožneme a vy ich spracujete v laboratóriu v ďalšej časti štúdia.
Z prezenčného stretnutia bude zhotovený fotografický aj video záznam, tj keby ste nemohli prísť, prídete „len“ o skvelé chute a vône😊 Všetko potom bude umiestnené (vrátane komentárov) na našom študijnom centre, tj k informáciám sa dostanete kedykoľvek počas štúdia znova a môžete si ich refreshnúť😊.

Ďalšie informácie o Nutričnej Akadémii

NAŠI ABSOLVENTI O NÁS NAPÍSALI

Rada by som touto cestou poďakovala Nutričnej akadémii za skvelú skúsenosť s ONLINE kurzom Výživového poradcu.
Trošku som sa bála, že mi online nebude vyhovovať, vďaka komunikácii a možno aj nepochopeniu látky. Musím ale povedať, že Nutričná akadémia to má naozaj pripravené na jedničku!
Naša školiteľka, pani riaditeľka Radka Burdychová, bola vždy ochotná, ústretová a vždy nápomocná!! Všetko bolo super pripravené.
Nebol na nás ani časový nátlak, čo som veľmi ocenila. Keďže žijem v Nemecku, kde je toto zameranie (zamestnanie) veľmi populárne a žiadané, chcela som nájsť online kurz v ČR, ktorý by bol na vysokej úrovni aj napriek tomu, že sa budem učiť online. Nutričná akadémia to splnila na 100%!!!
Takže ak ešte niekto váha, či to zvládne tak už neváhaj a daj sa do toho. Zdokonalíš sa a otvorí ti to iné obzory, ako v privátnom tak v pracovnom živote!!! Moc Ďakujem Nutričnú akadémiu za skvelý kurz!!!

Andina Pavlovová – (žije v Nemecku)

Som absolventka kurzu Poradca pre výživu a môžem len odporučiť!! Ten to kurz ma 100% pripravil na prácu v obore. Dozvedela som veľa vecí ako z teórie, tak aj z praxe. Kurz naplnil moje očakávania a ešte ma milo prekvapil. Tento kurz by som odporučila aj ľuďom, ktorí sa zaujímajú iba o zdravé stravovanie a celkovo zdravý životný štýl. Ďakujem a vrelo odporúčam!

Dominika Moravcová – pracuje v sieti nutričných poradní NutriAdapt

 

Ďakujem Nutričnú akadémiu za skvelú spoluprácu a mnohé inšpirácie. Témou zdravotnej prevencie sa ako zdravotník zaoberám takmer 30 rokov a vďaka vašim tipom ohľadom výživy a potravín mi veľa veci do seba zapadlo. Teším sa na vaše ďalšie kurzy.

Andrea Kindermann, www.superimunita.cz Andrea Kinderman – (zdravotník)

Našou prednosťou je ľudský prístup, maximum praxe vysoká odbornosť, tradície v odbore (školíme už 10 rokov), vlastnú publikačnú činnosť a moderný prístup.

Vďaka tomu, že sa školíme v zahraničí a sledujeme moderné výživárske aj diagnostické trendy, sme veľmi inovatívne.
Učíme ľudí robiť si svoj názor a byť originálom.

V rámci kurzu získate skriptá, výukové videá, konzultácie po celú dobu kurzu, spätnú väzbu, praktickú skúsenosť a pomoc s prípravou na skúšku.

Ing. Radka Burdychová, Ph.D., MBA.