Asistent výživy

 Tento pilotný vzdelávací program je ukončený záverečnou skúškou. Platnosť získaného dokladu je podmienená zápisom do zákona.

Predpokladaný termín schválenia je 10.-11.mesiac 2023.

Kto je asistent výživy

Poznáš príslovie „výživa je tvojím liekom“? Presne vystihuje to, čo sa naučíš. Ako asistent výživy ovládneš umenie správnych technologických postupov. Budeš vedieť, ako má ktoré jedlo správne chutiť a budeš ho vedieť aj pripraviť. Naučíš sa mnoho poznatkov o chorobách a ich príznakoch. Ale hlavne, ako pomocou stravy chorým uľaviť a zlepšiť ich zdravie. Budeš vedieť naplánovať zaujímavý a chutný jedálniček pre všetky vekové skupiny, zdravotné problémy a obmedzenia. Súčasťou tvojej práce bude aj dohľad nad dodržiavaním hygienických predpisov a noriem v stravovacích zariadeniach, ako sú nemocnice, domovy pre seniorov, kúpeľné zariadenia, školské jedálne a i. Pri svojej činnosti budeš spolupracovať s lekárom, všeobecnou sestrou a povedieš aj tím kuchárov. Rozvinieš si schopnosť dobre komunikovať s ľuďmi na profesionálnej úrovni.

Uplatnenie asistenta výživy

Asistent výživy je zdravotnícky pracovník, ktorý sa uplatní v oblasti fyziologickej výživy v zariadeniach, inštitúciách a službách spojených s výživou obyvateľstva od predškolského veku až po starobný vek  a v oblasti liečebnej výživy v stravovacích zariadeniach, zdravotníckych zariadeniach, kúpeľoch, zariadeniach sociálnej starostlivosti, úradoch verejného zdravotníctva a v ďalších zariadeniach pri zabezpečovaní zdravej výživy obyvateľstva.

Profil absolventa

• je pripravený na výkon práce zdravotníckeho pracovníka, ktorý pod dohľadom vykonáva činnosť v rámci liečebnej a preventívnej starostlivosti
• spracuje podklady na prípravu liečebnej výživy pre zdravotnícke zariadenia alebo zariadenia poskytujúce nutričnú starostlivosť
• zostavuje jedálenské plány, vrátane prepočtov biologickej a energetickej hodnoty stravy u pacientov s nekomplikovaným ochorením
• spracuje nutričné prepočty a dokumentáciu o nutričnom príjme na základe indikácie lekára u pacientov s nekomplikovaným ochorením
• hodnotí kvalitu pripravovanej stravy z pohľadu technologického, nutričného i estetického
• podieľa sa na edukácii jedincov a skupín v oblasti výživy a liečebnej výživy

Charakteristika vzdelávania

• Vzdelávací program nutričný asistent pripravuje žiakov a žiačky na výkon povolania nutričného asistenta, ktorý je spôsobilý poskytovať špecifickú ošetrovateľskú starostlivosť, a to pod odborným dohľadom alebo priamym vedením nutričného terapeuta, popr. lekára.

• Štúdium je zamerané na osvojenie základných a špeciálnych znalostí z oblasti výživy, liečebnej výživy, základného ošetrovateľstva a starostlivosti o zdravie uplatňovaných v prevencii aj v liečbe choroby.

Čo sa naučíš

 • Naučíš sa veľa poznatkov o chorobách a ich príznakoch. Ale hlavne, ako pomocou stravy chorým uľaviť a zlepšiť ich zdravie.
 • Ako nutričný asistent ovládneš umenie správnych technologických postupov.
 • Budeš vedieť, ako má ktoré jedlo správne chutiť a budeš ho vedieť aj pripraviť.
 • Budeš vedieť naplánovať zaujímavý a chutný jedálniček pre všetky vekové skupiny,
  zdravotné problémy a obmedzenia.
 • Pri svojej činnosti budeš spolupracovať s lekárom, všeobecnou sestrou a povedieš tým kuchárov.
 • Rozvinieš si schopnosť dobre komunikovať s ľuďmi na profesionálnej úrovni.
 • Súčasťou tvojej práce bude aj dohľad nad dodržovaním hygienických predpisov a noriem v stravovacích zariadeniach, ako sú nemocnice, domovy pre seniorov, kúpeľné zariadenia, školské jedálne a iné.

Priebeh štúdia a skúšok:

Asistent výživy, ako dvojsemestrálne štúdium Vás dokonale pripraví na záverečnú skúšku v priebehu jedného roka.

Keďže sú požiadavky v rámci jednotlivých JVV na Asistenta výživy vedomostne rozdelené, štúdiom výživového poradcu a Kouča budete automaticky splňovať 3 časti JVV z 5. JVV a budú Vám uznané po ich úspešnom zvládnutí počas štúdia pri záverečnej skúške. Čiže už z nich nebudete testovaní.

V celom kurze máte k dispozícii viac ako 550 testovacích otázok, ktoré Vám pomôžu k utvrdeniu získaných vedomostí. Samozrejmosťou sú konzultácie s pani Ing. Radkou Burdychovou, PhD.,MBA, ktorá je zároveň NÁRODNÝM GARANTOM v sektore NÁRODNÉHO HOSPODÁRSTVA SR pre ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY, teda aj pre Rekvalifikáciu Asistent výživy.

Celý kurz prebieha online v našom študijnom centre, ktoré Vás bude intuitívne prevádzať počas celého štúdia.

Stretneme sa osobne 2x a to na štátnej skúške z Výživového poradcu, na záver na skúške Asistenta výživy. Skúška Kouč (lifestyle) prebehne online.

ČÍM SA STANETE A ČO ZÍSKATE POČAS ŠTÚDIA?

 

Akreditované kurzy v cene:

 • Kurz kouč (lifestyle) – Rekvalifikačný akreditovaný kurz
 • Výživový poradca so štátnou skúškou – Rekvalifikačný akreditovaný kurz

+ Kurzy zdarma:

 • Kurz probiotika plus s certifikátom
 • Kurz keto & low carb s certifikátom
 • Praktická škola výživy s certifikátom
 • Kniha nutrirestart v hodnote

Rozsah praxe asistenta výživy

Vyhláška MZ SR z 30. júna 2005 č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/321/

Výpis kompetencií

(1)
Asistent výživy s odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností samostatne v zdravotníckych zariadeniach, prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach, sanatóriách, zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v denných stacionároch
a)
zostavuje stravovacie plány podľa zásad fyziologickej výživy, odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo a aktuálnych poznatkov v dietetike,
b)
zaoberá sa požiadavkami fyziologickej výživy zdravého človeka v priebehu ontogenézy, zisťovaním stavu výživy populácie a diferencovanou výživou skupín populácie,
c)
zostavuje jedálne lístky s ohľadom na požadovanú výživovú hodnotu a pestrosť a vytvára receptúry nových jedál, pričom pri úprave jedálnych lístkov zohľadňuje skladové zásoby a trvanlivosť potravín,
d)
zostavuje podklady pre objednávky, prípadne mimoriadny výdaj potravín podľa jedálneho lístka,
e)
určuje technologické postupy pri príprave jedla v súlade so systémom správnej výrobnej praxe,
f)
sleduje energetickú a biologickú hodnotu podávaného jedla a podľa zistení upravuje štruktúru jedálnych lístkov,
g)
kontroluje kvalitu potravín používaných na prípravu jedál a navrhuje prípadné nápravné opatrenia, navrhuje dodávateľov potravín pre špeciálne diétne režimy,
h)
vykonáva odborný dozor nad prípravou jedla a nad dodržiavaním podmienok podľa osobitného predpisu a špeciálneho hygienicko-epidemiologického režimu stravovacej prevádzky vrátane prevencie nozokomiálnych nákaz,
i)
degustuje hotové jedlá pred výdajom a podľa potreby vydáva pokyny na ich konečnú úpravu,
j)
kontroluje a eviduje teplotu vydávaných jedál, nariaďuje nápravné opatrenia a vedie o tom záznam,
k)
kontroluje distribúciu jedál zo stravovacej prevádzky, servírovanie jedla pri tabletovom systéme výdaja jedál a servírovanie jedla na lôžkových oddeleniach,
l)

kontroluje úroveň stravovania, zisťuje názory stravníkov na kvalitu jedla a o zistených skutočnostiach informuje vedúceho asistenta výživy a stravovaciu komisiu,
m)
pracuje s informačno-komunikačnými technológiami a s informačnými programami pre stravovacie prevádzky,
n)
zúčastňuje sa lekárskych vizít na lôžkových oddeleniach,
o)
poskytuje odbornú prvú pomoc pri stavoch ohrozujúcich zdravie alebo život osoby,
p)
zabezpečuje vzdelávanie jednotlivcov a rodín v oblasti prevencie porúch výživy, fyziologickej výživy a liečebnej výživy,
q)
zúčastňuje sa na ďalšom vzdelávaní v odbore asistent výživy a na vzdelávaní ostatných zdravotníckych pracovníkov,
r)
podieľa sa na praktickom vyučovaní žiakov v študijnom odbore asistent výživy.

Kvalifikačný štandard asistenta výživy

Vedomosti

popísať jednotlivé anatomické systémy ľudského tela
vysvetliť základné funkcie jednotlivých anatomických systémov ľudského tela
vysvetliť význam používania latinskej a medicínskej terminológie
vysvetliť jednotlivé fázy ontogentického vývoja človeka
popísať bio-psycho-sociálne potreby chorých
charakterizovať základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevňovania a obnovovania
popísať faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav
popísať príčiny patologických procesov v organizme
charakterizovať princípy mikrobiológie
charakterizovať zloženie potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu
vysvetliť využitie potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu vo výžive zdravého a
chorého človeka
vysvetliť technológiu spracovania potravín
popísať požiadavky na epidemiologickú bezpečnosť potravín
popísať jednotlivé zložky výživy
vysvetliť podstatu trávenia a vstrebávania
vysvetliť metabolizmus jednotlivých živín
charakterizovať poruchy resorbcie jednotlivých zložiek výživy
charakterizovať výživové potreby a normy špecifických skupín obyvateľstva s ohľadom na
vek
vysvetliť príčiny vzniku civilizačných chorôb a ďalších ochorení, možnosti ich predchádzania
správnou výživou na základe najnovších poznatkov vedy
popísať základné a špecifické skupiny ochorení, príčiny ich vzniku
popísať vhodné opatrenia v stravovaní pri jednotlivých ochoreniach
vysvetliť možnosti ovplyvnenia liečebných výsledkov správnym výberom potravín a vhodným
technologickým spracovaním
charakterizovať základné a špeciálne štandardizované diétne postupy
popísať základné princípy organizácie stravovacej prevádzky a ošetrujúcej jednotky vo
vzťahu k novým trendom vo výžive a organizácii zdravotníckych zariadení
vysvetliť pravidlá ekonomiky a účtovníctva stravovania
charakterizovať marketing a manažment v oblasti stravovania
popísať princípy zdravotníckej etiky
charakterizovať princípy a zásady účinnej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich
život, pri hromadných postihnutiach
popísať organizáciu zdravotníctva a základné právne aspekty zdravotnej starostlivosti
charakterizovať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a
používania prostriedkov protipožiarnej ochrany
charakterizovať princípy epidemiológie a hygieny výživy
vysvetliť princípy skladovania a distribúcie potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu

Zručnosti

vyhľadávať, triediť a spracovať odborné vedomosti z oblasti fyziologickej a liečebnej výživy
pozorovať chorých vzhľadom na ich zdravotný stav
reagovať rýchlo a presne na zmeny v zdravotnom stave chorých
navrhnúť spôsob správneho stravovania s cieľom zlepšenia zdravotného stavu
realizovať vhodné opatrenia v stravovaní a výžive pri zmenách zdravotného stavu

zostaviť optimálny jedálny lístok pre pacienta, klienta s výpočtami energetickej a biologickej
hodnoty zdôvodňovať svoje argumenty a riešenia v oblasti fyziologickej a liečebnej výživy
aplikovať optimálne technologické postupy pri spracovaní potravín
pripraviť jednotlivé diétne pokrmy
aplikovať hygienické predpisy v súvislosti s nákupom a skladovaním potravín
aplikovať hygienické predpisy v súvislosti s manipuláciou pri príprave a podávaním stravy
aplikovať hygienické predpisy v súvislosti s uchovávaním vzoriek stravy
pracovať s informačnou technikou, textovým a tabuľkovým editorom, databázovým
programom pre stravovacie prevádzky
zabezpečovať práce súvisiace s materiálno-technickým vybavením pracoviska a jeho
inventarizáciou
viesť dokumentáciu a vykonávať administratívne práce súvisiace so stravovaním a
prevádzkou pracoviska poskytnúť účinnú prvú pomoc pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich
život
dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používať
prostriedky protipožiarnej ochrany
Kompetencie:
dôslednosť pri riešení pracovných povinností
samostatnosť pri analyzovaní a riešení problémov
schopnosť dodržiavať disciplínu
schopnosť flexibility
schopnosť pracovať samostatne aj v kolektíve

Hodnotiaci štandard Asistenta výživy

Hodnotená spôsobilosť

charakterizovať zloženie potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu
popísať požiadavky na epidemiologickú bezpečnosť potravín
aplikovať hygienické predpisy v súvislosti s nákupom a skladovaním potravín
vysvetliť využitie potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu vo výžive zdravého a chorého
človeka vysvetliť princípy skladovania a distribúcie potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu
vysvetliť technológiu spracovania potravín
popísať jednotlivé zložky výživy
charakterizovať výživové potreby a normy špecifických skupín obyvateľstva s ohľadom na vek
vysvetliť podstatu trávenia a vstrebávania
vysvetliť metabolizmus jednotlivých živín
charakterizovať poruchy resorbcie jednotlivých zložiek výživy
charakterizovať princípy epidemiológie a hygieny výživy

Rozdelenie kvalifikačného a hodnotiaceho štandardu Asistenta výživy

1) Edukácia v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti v oblasti zdravej a liečebnej výživy

Hodnotenie:
– Preukázať schopnosť použiť a vysvetliť odbornú terminológiu v oblasti výživy, a to pre rôzne
cieľové skupiny a jednotlivcov
– Vedieť použiť vybraný edukačný materiál

– Vytvoriť výukovú prezentáciu v elektronickom formáte a predviesť prezenčnú výučbu
skupiny účastníkov, v priebehu výučby používať didaktické materiály, didaktické pomôcky a
uplatňovať didaktické zásady
– V priebehu výučby vedieť reagovať na podnety, otázky a správanie účastníkov
– V priebehu výučby vedieť reagovať na neočekávané situáce
– Do záverečnej fázy edukácie vedieť zaradiť spätnú väzbu – teda overenie dosiahnutých
zručností a znalostí účastníkov
Metóda hodnotenia: praktické predvedenie, ústna skúška

Nástroj hodnotenia: Praktické predvedenie s vysvetlením
Stanovená úroveň: 100%

2) Posudzovanie stavu výživy u pacientov s nekomplikovaným ochorením vrátane súvisiacej dokumentácie

Hodnotenie:
– Preukázať znalosť základov anatómie človeka, predovšetkým anatómie a fyziológie tráviacej
sústavy
– Predviesť rýchle vyhodnotenie neočakávanej situácie (modelová situácia – napr.
anafylaktický šok po konzumácii alergénu, bezvedomí, nevoľnosť po požití hygienicky
závadného pokrmu)
– Vedieť založiť kartu pacienta
– Zvoliť vhodný spôsob komunikácie s pacientom, s prihliadnutím na jeho zdravotný stav
(modelová situácia – pacient má vyrážku, pálenie v ústach, bolesť hlavy, kŕče v bruchu,
pocity na zvracanie)

Metóda hodnotenia: Písomné, ústne overenie a praktické predvedenie
Nástroj hodnotenia: Test
Stanovená úroveň: 80%

3) Prevádzkovania stravovacieho zariadenia pre celé zdravotnícke zariadenia alebo zariadenia sociálnej starostlivosti

Hodnotenie:
– Orientácia v mikrobiologickej a toxikologickej terminológii súvisiacej s potravinárstvom
– Vedieť popísať základné hygienické riziká pri skladovaní, spracovaní, výrobe a distribúcii
potravín
– Vedieť aplikovať dodržiavanie hygienicko sanitačnej činnosti, bezpečnostných predpisov,
ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti potravín v kuchyni aj v celom stravovacom zariadení
(na modelovom príklade konkrétneho hotového pokrmu vedieť popísať jeho technologickú
prípravu a predviesť jeho servírovanie, vrátane vhodnej estetickej úpravy).
– Vedieť vysvetliť zásady hygieny a dodržiavania teplôt pri distribúcii pokrmov (teplých,
studených) v stravovacích zariadeniach Vysvetliť organizáciu, označovanie a postup pri
distribúcii pokrmov vo väčších zariadeniach
– Predviesť a vysvetliť správny postup poskytnutia prvej pomoci pri najčastejších úrazoch –
poranení členku, ramena, kolena, hlavy. Porezanie, zasiahnutie očí či pokožky chemikálií,
mdloby, nevoľnosť.

Metóda hodnotenia: Písomné, ústne overenie a praktické predvedenie
Nástroj hodnotenia: Test
Stanovená úroveň: 80%

4) Príprava stravy v súlade s poznatkami zdravej a liečebnej výživy a správnej hygienickej a epidemiologickej praxe

Hodnotenie:
– Orientácia v technológii potravín a ich značenie
– Vedieť popísať zásady správnej hygienickej a epidemiologickej praxe
– Vysvetliť rozdiel medzi zdravou (racionálnou) stravou a diétnym stravovaním
– Vedieť popísať diéty pri ochorení tráviaceho ústrojenstva
– Popísať základy diéty s metabolickým ochorením (diabetes mellitus)
– Popísať základy diéty pri ochorení obličiek a močových ciest
– Popísať základy diéty pri intolerancii laktózy a celiakii
– Vedieť vymenovať alergény podľa platnej legislatívy
– Vedieť zmyslovo posúdiť akosť polotovarov a hotových výrobkov

Metóda hodnotenia: Písomné, ústne overenie a praktické predvedenie
Nástroj hodnotenia: Test
Stanovená úroveň: 80%

5) Zostavovanie individuálnych jedálnych plánov pod odborným dohľadom nutričného terapeuta na základe indikácie lekára vrátane prepočtov biologickej a energetickej hodnoty diét u pacientov s nekomplikovaným ochorením

Hodnotenie:
– Orientácia v základných pojmoch a terminológii v oblasti výživy človeka
– Orientácia v základoch biochémie a fyziológie ľudského organizmu
– Stanoviť energetickú bilanciu a vypočítať množstvo makroživín pre potreby konkrétneho
pacienta
– Popísať a charakterizovať diétne režimy stanovované nutričnými terapeutmi a lekármi a
vedieť stanoviť potraviny, ich formu či technologickú úpravu, ktoré daný pacient môže
konzumovať
– Vedieť použiť nutričný softvér pre návrh jedálnička pacienta, vedieť vyhodnotiť množstvo
makroživín a ich energetickú hodnotu
– Vedieť navrhnúť pitný režim pacienta

Metóda hodnotenia: Písomné, ústne overenie a praktické predvedenie
Nástroj hodnotenia: Test
Stanovená úroveň: 80%

Dokumenty/dôkazy ktoré môžu byť súčasťou portfólia za kvalifikáciu Asistent výživy

 • pracovná zmluva, zápočtový list, potvrdenie o praxi, jasne preukazujúce prax v oblasti výživy, varení, přípravy pokrmov nebo prax v potravinárskom provoze v trvaní najmenej 2 roky (24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov)
 • referencie zamestnávateľa, nadriadeného preukazujúce prax, dosiahnuté výsledky, alebo samostatnosť pracovníka,
 • osvedčenia z predchádzajúcich akreditovaných a neakreditovaných
  kurzov vzdelávania a odbornej prípravy vrátane krátkodobého vzdelávania – napr. školenia, osvedčenia, oprávnenia, certifikáty, diplomy preukazujúce čiastočné alebo celkové splnenie hodnotiacich kritérií jednotlivých JVV,
 • rôzne licencie preukazujúce zručnosti a schopnosti vyžadované na splnenie hodnotiacich kritérií jednotlivých JVV,
 • ocenenia a pochvaly zamestnávateľom, články, videá, fotografie, reportáže o uchádzačovi, ktoré dokumentujú príslušnú kvalifikáciu.
 • Vysokoškolské diplomy a ocenenia

V rámci jednotlivých JVV sú uznateľné nasledujúce doklady

JVV 1

 • Riadne ukončené štúdium: pedagogika špeciálna, sociálna, všeobecná
 • Pedagogické minimum – (riadne ukončené 2 ročné Bc. Štúdium)
 • Majster odborného výcviku
 • Kouč – rekvalifikácia
 • Kouč s titulom MBA
 • Lektor ďalšieho vzdelávania so skúškou z profesnej kvalifikácie
 • 3 roky praxe na strednej škole, strednom odbornom učilišti, vysokej škole, vyššej odbornej škole na pozícii pedagóga/lektora/majstra odborného výcviku

JVV 2

 • Zdravotník lekár, alebo nelekár (vrátane zdravotník zotavovacích akcií) alebo
 • 5 rokov praxe v zdravotníckom zariadení na pozícii výživového poradcu, Lifestyle alebo Health kouče, Fitness trénera alebo maséra.

JVV 3

 • Kuchár pokrmov diétneho stravovania
 • v oblasti výživy, potravinárstva, hygieny, kvality a kvality potravín, stravovania,
  ekotrofológie (jeden z predmetov musí byť uvedený na Diplome)
 • Mgr., Ing., Ph.D. v oblasti výživy, potravinárstva, stravovania, ekotrofológie
  (jeden z predmetov musí byť uvedený na diplome)
 • sociálny pracovník
 • nutričný terapeut
 • 2 roky praxe v kuchyni, reštaurácii, v školskej jedálni, v kuchyni v domove seniorov, v kuchyni zariadenia sociálnej starostlivosti, v kuchyni v zdravotníckom zariadení
 • min 2 roky praxe v potravinárskej prevádzke

JVV 4

 • Kuchár pokrmov diétneho stravovania
 • nutričný terapeut
 • ekotrofológ (Bc. Alebo Mgr. Alebo Ing. Titul z Ekotrofológie
 • Výživový poradca so skúškou z profesnej kvalifikácie

JVV 5

 • lekár – diabetológ, obezitológ
 • nutričný terapeut
 • ekotrofológ (Bc. Alebo Mgr. Alebo Ing. Titul z Ekotrofológie)
 • Výživový poradca so skúškou z profesnej kvalifikácie

Termíny a miesto konania skúšok:

Bratislava: presné miesto skúšky bude oznámené riadne prihláseným uchádzačom o skúšku.

15.4.2023 od 9.00

19.5.2023 od 9.00

20.5.2023 od 9.00

Záujemcovia o skúšku hláste sa prosím na daný termín, pomôžeme vám s prípravou portfólia a administratívnym procesom na skúšku. Administratívna príprava aj samotná skúška sú hradené z prostriedkov EÚ. Prípadne volajte/píšte na 00420 775 785 219 (každý všedný deň 9.00 – 12.00).

Uchádzači o skúšku sa môžu (ale nemusia) zúčastniť prípravného školenia na skúšku, ktoré prebehne on-line v mesiaci marec na študijnej platforme spoločnosti NutriAcademy, s.r.o. Cena školenia je 3800Kč ( +-150 Eur/osoba ). Záujemcovia hláste sa na info@nutriacademy.cz: celé meno, kontaktné údaje. Pošleme vám pokyny na platbu a bližšie inštrukcie.

   Autorizovaná instituce pro ČR

 

 

   Národný garant pre SR
Autorizovaná inštitúcia pre SR