Hodnotenie:
– Orientácia v technológii potravín a ich značenie
– Vedieť popísať zásady správnej hygienickej a epidemiologickej praxe
– Vysvetliť rozdiel medzi zdravou (racionálnou) stravou a diétnym stravovaním
– Vedieť popísať diéty pri ochorení tráviaceho ústrojenstva
– Popísať základy diéty s metabolickým ochorením (diabetes mellitus)
– Popísať základy diéty pri ochorení obličiek a močových ciest
– Popísať základy diéty pri intolerancii laktózy a celiakii
– Vedieť vymenovať alergény podľa platnej legislatívy
– Vedieť zmyslovo posúdiť akosť polotovarov a hotových výrobkov

Metóda hodnotenia: Písomné, ústne overenie a praktické predvedenie
Nástroj hodnotenia: Test
Stanovená úroveň: 80%