PRVÁ POMOC skriptá

Hodnotenie:
– Preukázať znalosť základov anatómie človeka, predovšetkým anatómie a fyziológie tráviacej
sústavy
– Predviesť rýchle vyhodnotenie neočakávanej situácie (modelová situácia – napr.
anafylaktický šok po konzumácii alergénu, bezvedomí, nevoľnosť po požití hygienicky
závadného pokrmu)
– Vedieť založiť kartu pacienta
– Zvoliť vhodný spôsob komunikácie s pacientom, s prihliadnutím na jeho zdravotný stav
(modelová situácia – pacient má vyrážku, pálenie v ústach, bolesť hlavy, kŕče v bruchu,
pocity na zvracanie)

Metóda hodnotenia: Písomné, ústne overenie a praktické predvedenie
Nástroj hodnotenia: Test
Stanovená úroveň: 80%