Hodnotenie:
– Orientácia v základných pojmoch a terminológii v oblasti výživy človeka
– Orientácia v základoch biochémie a fyziológie ľudského organizmu
– Stanoviť energetickú bilanciu a vypočítať množstvo makroživín pre potreby konkrétneho
pacienta
– Popísať a charakterizovať diétne režimy stanovované nutričnými terapeutmi a lekármi a
vedieť stanoviť potraviny, ich formu či technologickú úpravu, ktoré daný pacient môže
konzumovať
– Vedieť použiť nutričný softvér pre návrh jedálnička pacienta, vedieť vyhodnotiť množstvo
makroživín a ich energetickú hodnotu
– Vedieť navrhnúť pitný režim pacienta

Metóda hodnotenia: Písomné, ústne overenie a praktické predvedenie
Nástroj hodnotenia: Test
Stanovená úroveň: 80%