Hodnotenie:
– Orientácia v mikrobiologickej a toxikologickej terminológii súvisiacej s potravinárstvom
– Vedieť popísať základné hygienické riziká pri skladovaní, spracovaní, výrobe a distribúcii
potravín
– Vedieť aplikovať dodržiavanie hygienicko sanitačnej činnosti, bezpečnostných predpisov,
ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti potravín v kuchyni aj v celom stravovacom zariadení
(na modelovom príklade konkrétneho hotového pokrmu vedieť popísať jeho technologickú
prípravu a predviesť jeho servírovanie, vrátane vhodnej estetickej úpravy).
– Vedieť vysvetliť zásady hygieny a dodržiavania teplôt pri distribúcii pokrmov (teplých,
studených) v stravovacích zariadeniach Vysvetliť organizáciu, označovanie a postup pri
distribúcii pokrmov vo väčších zariadeniach
– Predviesť a vysvetliť správny postup poskytnutia prvej pomoci pri najčastejších úrazoch –
poranení členku, ramena, kolena, hlavy. Porezanie, zasiahnutie očí či pokožky chemikálií,
mdloby, nevoľnosť.

Metóda hodnotenia: Písomné, ústne overenie a praktické predvedenie
Nástroj hodnotenia: Test
Stanovená úroveň: 80%