Hodnotenie:
– Preukázať schopnosť použiť a vysvetliť odbornú terminológiu v oblasti výživy, a to pre rôzne
cieľové skupiny a jednotlivcov
– Vedieť použiť vybraný edukačný materiál

– Vytvoriť výukovú prezentáciu v elektronickom formáte a predviesť prezenčnú výučbu
skupiny účastníkov, v priebehu výučby používať didaktické materiály, didaktické pomôcky a
uplatňovať didaktické zásady
– V priebehu výučby vedieť reagovať na podnety, otázky a správanie účastníkov
– V priebehu výučby vedieť reagovať na neočekávané situáce
– Do záverečnej fázy edukácie vedieť zaradiť spätnú väzbu – teda overenie dosiahnutých
zručností a znalostí účastníkov

Metóda hodnotenia: praktické predvedenie, ústna skúška
Nástroj hodnotenia: Praktické predvedenie s vysvetlením
Stanovená úroveň: 100%