Asistent výživy

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a  Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

NutriAcademy, s.r.o. je jedinou autorizovanou institucí v rámci tohoto pilotního projektu EU, jako leader ve vzdělávání v oboru lidské výživy v ČR i na Slovensku.

Autorizovanou skúškou si môžete overiť a uznať svoje znalosti a zručnosti a získať doklad, ktorý dokazuje, že disponujete kompetenciami aktuálne požadovanými na pracovnom trhu. Profesia Asistent výživy spadá do sektora Zdravotníctva a sociálne služby, Asistent výživy je teda zdravotníkom. V rámci pilotného projektu sa môže nechať preskúšať každý človek, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dosiahol vek min 18 rokov. Preskúšanie je v rámci pilotného projektu hradené z fondu EÚ. Uchádzač o skúšku musí doložiť svoje kvalifikačné portfólio a životopis a dostaviť sa vo vopred určenom termíne na skúšku. S prípravou portfólia vám radi pomôžeme. Skúška bude realizovaná v Bratislave. Záujemcovia o skúšku sa musia prihlásiť do 15.3.2023. Skúšky budú realizované v apríli av máji v Bratislave, potom bude pilotný projekt ukončený.

V rámci tohto pilotného projektu nie je možné preskúšať občanov ČR. To bude možné až po skončení pilotného projektu.

Pri skúškach zasadá komisia, zložená z 3 členov – národného garanta celého projektu a dvoch tzv. autorizovaných osôb. Skúška je zložená z písomnej, ústia a praktickej časti a hodnotiaca komisia musí skúšaného vyskúšať zo všetkých požadovaných vzdelávacích jednotiek. Niektoré vzdelávacie jednotky môžu byť žiadateľovi o skúšku uznané v plnom rozsahu a nemusia teda z nich byť počas skúšky preskúšaný (napr. doložením profesijnej kvalifikácie Výživový poradca so štátnou skúškou alebo profesijnej kvalifikácie Kouč/Lifestyle kouč môžu byť uznané 2-3 vzdelávacie jednotky z 5tich) . Pre záujemcov o skúšku dôrazne odporúčame preštudovať si požiadavky viď. nižšie. Pokiaľ ešte nemáš kvalifikáciu Výživový poradca alebo Kouč, ešte to stihneš u nás, od 1.3. otvárame oba kurzy on-line (dištančne).

Prihláste sa na našom webehttps://nutri.academy/sk/sk-zakladne-informacie-poradcu-pre-vyzivu/

Doklad o ukončení vzdelania

  • Absolventom skúšky bude vydané Osvedčenie Asistent výživy. Držitelia tohto Osvedčenia môžu pracovať ako zdravotníci v zdravotníckych zariadeniach pod dohľadom nutričného terapeuta a lekára, v kúpeľných zariadeniach, domovoch seniorov alebo v sociálnych službách.

Skúška na overenie kvalifikácie:

Je zložená z 5tich tzv. Jednotiek vzdelávacích výstupov (JVV). Z každej jednotky musí byť uchádzač o skúšku preskúšaný skúšobnou komisiou. Niektoré JVV môžu byť uchádzači o skúšku uznané. JVV sa uznávajú na základe doložených notársky overených dokladov v tzv. Portfóliu uchádzača. Portfólio je súbor dokladov, dokumentov, diplomov, certifikátov, osvedčení, potvrdení o zamestnaní, náplni zamestnania, doložení praxe, doloženie absolvovania akreditovaných i neakreditovaných študijných programov, kurzov a pod. Na základe dodaných dokladov autorizovaná inštitúcia rozhodne o adekvátnosti a relevantnosti dodaných dokladov, overí si ich pravosť a predloží ich skúšobnej komisii, ktorá rozhodne o tom, ktoré JVV môžu byť uznané a nebudú sa teda skúšať a ktoré nebudú uznané a musí z nich byť uchádzač preskúšaný.

Hodnotiaci štandard Asistenta výživy

Hodnotená spôsobilosť

charakterizovať zloženie potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu
popísať požiadavky na epidemiologickú bezpečnosť potravín
aplikovať hygienické predpisy v súvislosti s nákupom a skladovaním potravín
vysvetliť využitie potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu vo výžive zdravého a chorého
človeka vysvetliť princípy skladovania a distribúcie potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu
vysvetliť technológiu spracovania potravín
popísať jednotlivé zložky výživy
charakterizovať výživové potreby a normy špecifických skupín obyvateľstva s ohľadom na vek
vysvetliť podstatu trávenia a vstrebávania
vysvetliť metabolizmus jednotlivých živín
charakterizovať poruchy resorbcie jednotlivých zložiek výživy
charakterizovať princípy epidemiológie a hygieny výživy

Rozdelenie kvalifikačného a hodnotiaceho štandardu Asistenta výživy / uznateľné doklady vzdelania

JVV 1 Edukácia v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti v oblasti zdravej a liečebnej výživy

Hodnotenie:
– Preukázať schopnosť použiť a vysvetliť odbornú terminológiu v oblasti výživy, a to pre rôzne
cieľové skupiny a jednotlivcov
– Vedieť použiť vybraný edukačný materiál

– Vytvoriť výukovú prezentáciu v elektronickom formáte a predviesť prezenčnú výučbu
skupiny účastníkov, v priebehu výučby používať didaktické materiály, didaktické pomôcky a
uplatňovať didaktické zásady
– V priebehu výučby vedieť reagovať na podnety, otázky a správanie účastníkov
– V priebehu výučby vedieť reagovať na neočekávané situáce
– Do záverečnej fázy edukácie vedieť zaradiť spätnú väzbu – teda overenie dosiahnutých
zručností a znalostí účastníkov

JVV 1 môže byť uznaná (nemusíš z nej byť skúšaný/á), ak si napr. pedagóg, KOUČ, Lifestyle KOUČ alebo LEKTOR ďalšieho vzdelávania

JVV 2 Posudzovanie stavu výživy u pacientov s nekomplikovaným ochorením vrátane súvisiacej dokumentácie

Hodnotenie:
– Preukázať znalosť základov anatómie človeka, predovšetkým anatómie a fyziológie tráviacej
sústavy
– Predviesť rýchle vyhodnotenie neočakávanej situácie (modelová situácia – napr.
anafylaktický šok po konzumácii alergénu, bezvedomí, nevoľnosť po požití hygienicky
závadného pokrmu)
– Vedieť založiť kartu pacienta
– Zvoliť vhodný spôsob komunikácie s pacientom, s prihliadnutím na jeho zdravotný stav
(modelová situácia – pacient má vyrážku, pálenie v ústach, bolesť hlavy, kŕče v bruchu,
pocity na zvracanie)

JVV 2 môže byť uznaná (nemusíš z nej byť skúšaný/á), ak si Zdravotník lekár či nelekár (alebo aspoň zdravotník zotavovacích akcií).

JVV 3 Prevádzkovania stravovacieho zariadenia pre celé zdravotnícke zariadenia alebo zariadenia sociálnej starostlivosti

Hodnotenie:
– Orientácia v mikrobiologickej a toxikologickej terminológii súvisiacej s potravinárstvom
– Vedieť popísať základné hygienické riziká pri skladovaní, spracovaní, výrobe a distribúcii
potravín
– Vedieť aplikovať dodržiavanie hygienicko sanitačnej činnosti, bezpečnostných predpisov,
ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti potravín v kuchyni aj v celom stravovacom zariadení
(na modelovom príklade konkrétneho hotového pokrmu vedieť popísať jeho technologickú
prípravu a predviesť jeho servírovanie, vrátane vhodnej estetickej úpravy).
– Vedieť vysvetliť zásady hygieny a dodržiavania teplôt pri distribúcii pokrmov (teplých,
studených) v stravovacích zariadeniach Vysvetliť organizáciu, označovanie a postup pri
distribúcii pokrmov vo väčších zariadeniach
– Predviesť a vysvetliť správny postup poskytnutia prvej pomoci pri najčastejších úrazoch –
poranení členku, ramena, kolena, hlavy. Porezanie, zasiahnutie očí či pokožky chemikálií,
mdloby, nevoľnosť.

JVV 3 môže byť uznaná (nemusíš z nej byť skúšaný/á), ak si Potravinár, Kuchár alebo máš prax v potravinárskej prevádzke alebo v kuchyni.

 

JVV 4 Príprava stravy v súlade s poznatkami zdravej a liečebnej výživy a správnej hygienickej a epidemiologickej praxe

Hodnotenie:
– Orientácia v technológii potravín a ich značenie
– Vedieť popísať zásady správnej hygienickej a epidemiologickej praxe
– Vysvetliť rozdiel medzi zdravou (racionálnou) stravou a diétnym stravovaním
– Vedieť popísať diéty pri ochorení tráviaceho ústrojenstva
– Popísať základy diéty s metabolickým ochorením (diabetes mellitus)
– Popísať základy diéty pri ochorení obličiek a močových ciest
– Popísať základy diéty pri intolerancii laktózy a celiakii
– Vedieť vymenovať alergény podľa platnej legislatívy
– Vedieť zmyslovo posúdiť akosť polotovarov a hotových výrobkov

JVV 4 môže byť uznaná (nemusíš z nej byť skúšaný/á), ak si napr. Výživový poradca so štátnou skúškou z profesijnej kvalfikácie.

JVV 5 Zostavovanie individuálnych jedálnych plánov pod odborným dohľadom nutričného terapeuta na základe indikácie lekára vrátane prepočtov biologickej a energetickej hodnoty diét u pacientov s nekomplikovaným ochorením

Hodnotenie:
– Orientácia v základných pojmoch a terminológii v oblasti výživy človeka
– Orientácia v základoch biochémie a fyziológie ľudského organizmu
– Stanoviť energetickú bilanciu a vypočítať množstvo makroživín pre potreby konkrétneho
pacienta
– Popísať a charakterizovať diétne režimy stanovované nutričnými terapeutmi a lekármi a
vedieť stanoviť potraviny, ich formu či technologickú úpravu, ktoré daný pacient môže
konzumovať
– Vedieť použiť nutričný softvér pre návrh jedálnička pacienta, vedieť vyhodnotiť množstvo
makroživín a ich energetickú hodnotu
– Vedieť navrhnúť pitný režim pacienta

JVV 5 môže byť uznaná (nemusíš z nej byť skúšaný/á), ak si napr. Výživový poradca so štátnou skúškou z profesijnej kvalfikácie.

Termíny a miesto konania skúšok:

Bratislava: presné miesto skúšky bude oznámené riadne prihláseným uchádzačom o skúšku.

15.4.2023 od 9.00

19.5.2023 od 9.00

20.5.2023 od 9.00

Záujemcovia o skúšku hláste sa prosím na daný termín, pomôžeme vám s prípravou portfólia a administratívnym procesom na skúšku. Administratívna príprava aj samotná skúška sú hradené z prostriedkov EÚ. Prípadne volajte/píšte na 00420 775 785 219 (každý všedný deň 9.00 – 12.00).

Uchádzači o skúšku sa môžu (ale nemusia) zúčastniť prípravného školenia na skúšku, ktoré prebehne on-line v mesiaci marec na študijnej platforme spoločnosti NutriAcademy, s.r.o. Cena školenia je 3800Kč ( +-150 Eur/osoba ). Záujemcovia hláste sa na info@nutriacademy.cz: celé meno, kontaktné údaje. Pošleme vám pokyny na platbu a bližšie inštrukcie.

Pre viac informácii kontaktujte Nutri Academy

Ochrana osobných údajov (kliknite tu pre čítanie)

Všeobecné obchodné podmienky (kliknite tu pre čítanie)

6 + 1 =